[Home]
Village Innovation Talk /
TV Report


Home
Neues
TestSeite
DorfTratsch

Suchen
Teilnehmer
Projekte

GartenPlan
DorfWiki
Bildung+Begegnung
DorfErneuerung
Dörfer
NeueArbeit
VideoBridge
VillageInnovationTalk


AlleOrdner
AlleSeiten
Hilfe

Einstellungen

SeiteÄndernby Wald4telTVs Videograf Gerhard Pfaller
ready for subtitling in English and Lithuanian (ts see below; thanks to Julija and Andrius: Lithuanian Version)
we are also working on a GreekVersion with MarinaKollatou

Mayor Peter Höbarth: Hello, we are here in Harmanschlag in the community of St.Martin. We are here for our first video conference with the villages of our European Community. We now have the wonderful opportunity to create a network between the global villages. We use this possibility of networking to exchange our experience.

Meras Peter Höbarth: Laba diena, mes esame Harmanschlag kaime, Šv. Martino bendromenėje. Mes susirinkome čia į mūsų pirmą video konferenciją su kitais Europos Sąjungos kaimais. Mes turime dabar puikią galimybę sukurti pasaulinių kaimų bendradarbiavimo tinklą. Mes naudojame šio tinklo galimybę kad pasikeistume savo patirtimi.


Franz ; My name is Franz Nahrada , 14 years ago I built up a network with friends which was dedicated to a relatively utopian idea. This idea was that the viability of villages could be supported by networking. The so called “Global Villages Network”.

Francas: Mano vardas Franc Nahrada, prieš 14 metų sukūriau bendradarbiavimo tinklą su draugais, skirtą sąlyginai utopinei idėjai. Idėja tokia: kaimo gyvybingumą gali palaikyti bendradarbiavimo tinklas, būtent „Pasaulinių kaimų tinklas“.


Narrator During those first “Village innovation talks” six innovative villages in Austria and Germany have built a video bridge for an exchange of ideas. Participating was also Harmanschlag (Waldviertel, Lower Austria) in the community of St. Martin. These localities had the possibility to present themselves and their projects.

Diktorius: Šių pirmųjų “Kaimo naujovių pokalbių” metu šeši kaimai Austrijoje ir Vokietijoje surengė video tiltą ir pasikeitimą mintimis. Jų tarpe dalyvavo Harmanschlag (Waldviertel, Žemutinė Austrija) Šv. Martino bendruomenė. Šie dalyviai turėjo galimybę prisistatyti ir pristatyti savo sumanymus ir veiklą.


Mayor Communities which made up their minds to support glas fibre…

Meras: Bendruomenės, kurios nutarė diegti optinį pluoštą


Narrator: Mayor Peter Höbarth explained the trend-setting project of glas fibre supply in the communities of St. Martin, Groß Schönau und Bad Großpertholz where already 96% of the households are supplied with the currently most efficient glas fibre cables.

Diktorius: Meras Peter Höbarth pristatė pažangią Šv. Martino, Groß Schönau ir Bad Großpertholz bendruomenių veiklą diegti optinį ryšį. Čia jau 96% namų valdų turi pačius našiausius optinius interneto ryšio laidus.


Moderator: Are there any questions or suggestions from your side to our colleagues in Steiermark?

Moderatorius: Ar turite iš savo pusės klausimų arba pasiūlymų mūsų kolegoms Stejermarke?


Narrator: After each two sessions the live transmission was interrupted so that each of the communities had the possibility to collect questions and send them via e-mail.

Diktorius: Po kas dviejų sesijų tiesioginė transliacija buvo nutraukiama, kad kiekviena bendruomenė turėtų galimybę surinkti klausimus ir juos pateikti elektroniniu paštu.


Anton Winter: Yes, that was our statement and contribution. Thank you very much for listening.

Anton Winter: Taip, toks buvo mūsų pranešimas ir įnašas. Dėkoju kad klausėte.


Narrator: In the end the questions were answered by the appropriate locality.

Diktorius: Pabaigoje į klausimus atsakinėjo bendruomenės.


Narrator: With great technical effort the live broadcasting was produced professionally by St. Martin.

Diktorius: Įveikdama viskas kliūtis, Šv. Martino bendruomenė organizavo profesionalią tiesioginę transliaciją.


Narrator: Already with this first event of this type the interest of the participating localities for a knowledge and experience exchange were tangible and plans for further video bridges were made up.

Diktorius: Jau šiuo pirmuoju sėkmingu tokio pobūdžio renginiu, apčiuopiame dalyvavusių bendruomenių susidomėjimą daugiau sužinoti ir pasikeisti patirtimi. Toliau numatome surengti naujų video tiltų.


Sepp Wallenberger: For us “Wohnen im Waldviertel” this is a great performance for showing us, that other regions in Europe have similar problems. With democraphic development, with immigration and exmigration and we can learn of the experience others made without travelling just over the net.

Sepp Wallenberger: Mums „gyvenantiems Waldvertele“, tai yra puiki galimybė parodyti save ir suprasti, kad kiti regionai Europoje turi panašius uždavinius. Apie demografinį vystymąsi, emigraciją ir imigraciją mes galime mokytis iš kitų patirties ir daryti tai be važinėjimų, tiesiog naudodami bendradarbiavimo tinklą.


Franz Nahrada; Well, this event can be called a successful experiment - that means we were really able to organize communication between six villages and to show that each village can learn from the other if innovative people work together who believe in the development of rural areas and know that future is a big mosaic of many, many innovations.

Francas Nahrada: Nu, šį mūsų renginį galima pavadinti sėkmingu bandymu. Tai reiškia, kad mums tikrai pavyko išjudinti bendravimą tarp šešių kaimų ir parodyti, kad kiekvienas kaimas gali mokytis iš kitų, jei kartu dirba kūrybingi žmonės, kurie tiki į kaimo vietovių vystymąsi ir žino, kad ateitis yra didelė mozaika sudaryti iš daugelio ir daugelio naujovių.


Franz Nahrada; I think this process which started today will continue it will develop to a slowly rising exchange between villages. My dreams and hopes for the future are to connect those localities to an alliance who permanently work on the local development. That is to say that just in the villages there is a lack of teachers, but they may just be elsewhere- so we can share them and through this the big cake of education could be made possible we never thought of it to happen in our own village. Thus We could create a virtual university of villages and this university would deal with all the issues regarding the improvement of our living environment. This might make this village environment to the most exciting place to shape and live in the future.

Francas Nahrada: Manau, kad šis vyksmas, kuris prasidėjo šiandien, tęs ir išsivystys į palengva didėjantį pasikeitimą tarp kaimų. Svajoju ir viliuosi, kad ateityje šios vietovės susijungs į sandraugą, nuolatos palaikančią vietovių vystymąsi. Tai yra, kaime visada truks įvairiausių mokytojų, kurių tačiau yra kituose kaimuose. Taigi mes galime jais „pasidalinti“ ir tokiu būdu didelis „švietimo tortas“ gali tapti pasiekiamas mūsų pačių kaime, kaip niekad nesitikėjome. Taip mes galėtume sukurti „virtualų kaimų universitetą“ ir šis universitetas spręstų visus klausimus, kurie susiję su mūsų gyvenamosios aplinkos gerinimu. Tai galėtų ateityje padaryti kaimo vietoves pačia nuostabiausia vieta gyventi ir kurti ateitį.